Privacyverklaring Diesel-Holland B.V., versie 1.0 Mei 2018

Bedrijfsgegevens:

Diesel-Holland B.V.
Tingietersweg 46
2031 ES HAARLEM
Telnr: 023-5326550
Email: info@dieselholland.nl

Persoonsgegevens:

Diesel-Holland B.V. kan persoonsgegevens van U(w) (bedrijf) verwerken, omdat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Naam contactpersoon;
– Naam bedrijf;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer zowel vast als mobiel;
– E-mailadres.

Info wordt in vele gevallen door U zelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag:

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

– Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door U om verzocht wordt;
– Schriftelijk benaderen (per email/post) indien U telefonisch niet bereikt kunt worden;
– Uitvoeren van inkoop-/verkoopovereenkomst;
– Verzending van producten;
– Verzenden van inkoop-/verkoopfacturen, offertes en andere commerciĆ«le documenten.
– Uitvoeren van ieder andere werkzaamheid om U als klant/leverancier of opdrachtnemer op de juiste en meest efficiĆ«nte wijze te kunnen ondersteunen.

Diesel-Holland B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen Uitvoering Overeenkomst of Toestemming door betrokkene.

Bewaartermijn:

Diesel-Holland B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Diesel-Holland B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met U tot stand komt of werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Delen met derden:

Diesel-Holland B.V. verstrekt Uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij Uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om U eerst toestemming te vragen.
Wij maken gebruik van MKG ERP-software voor het verwerken van onze administratie waar Uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Met MKG heeft Diesel-Holland BV een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens. Diesel-Holland B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Beveiliging:

Diesel-Holland B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dieselholland.nl

Rechten van betrokkenen:

U hebt het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Ook heeft U altijd de mogelijkheid om Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. Maak hiervoor een afspraak bij Diesel-Holland B.V. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen:

Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat U van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt te Haarlem op 01 Mei 2018

Diesel-Holland B.V.
F.F. Moerland

Directeur